Podmínky použití

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Vaše užívání těchto webových stránek a všech jejích součástí (dále jen "Služba") se řídí podmínkami právní dohody (dále jen "Podmínky") mezi vámi a fyzickou osobou provozovatele (dále jen "Správce"). Osobní informace o správci a kontaktní údaje mohou být nalezeny na online úložišti projektu na GitHub na této stránce.

1.2 Podmínky představují právně závaznou smlouvu mezi vámi a Správcem.

1.3 Tyto podmínky se vztahují na všechny uživatele Služby, včetně všech vývojářů, přispěvatelů a kohokoliv, kdo se do Služby zaregistroval, pokusil zaregistrovat či přihlásit nebo vyzkoušel demo verzi Služby.

2. Souhlas s podmínkami použití

2.1 Abyste mohli tuto službu využívat, musíte nejprve souhlasit s Podmínkami. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nesmíte tuto službu využívat.

2.2 Svůj souhlas s Podmínkami vyjadřujete registrací svého uživatelského účtu, nebo přihlášením se na jakýkoliv uživatelský účet na stránkách poznavacky.com. Tím berete na vědomí obsah Podmínek a zavazujete se je dodržovat.

2.3 Souhlas s Podmínkami nemůžete uzavřít a Službu tak nemůžete používat, pokud (a) jste mladší 15 let a nemáte svolení svého zákonného zástupce, který by tak převzal zodpovědnost za dodržování těchto podmínek za vás; nebo (b) Jste osobou, pro kterou platí zamezení přístupu do Služby; nebo (c) Nacházíte se na území, na němž bylo využívání Služby zakázáno zákonem.

3. Změny podmínek

3.1 Správce si vyhrazuje právo tyto podmínky příležitostně měnit, například z důvodu přidání nové funkce, nebo změnou státního zákona. Tyto změny mohou být ve výjimečných případech i neodůvodněné, ale v takovém případě budou na změnu všichni uživatelé upozorněni podle bodu 3.4.

3.2 Změny podmínek, které mohou ovlivňovat uživatele jinak, než tomu bylo doposud, budou vždy uživatelům oznámeny podle bodu 3.4, avšak menší změny, nebo změny, které se netýkají uživatelů přímo nemusí být oznámeny. Vždy však budou vypsány v tomto veřejně dostupném dokumentu.

3.3 Pokud s upravenými podmínkami nebudete souhlasit, musíte přestat službu využívat před datem, ve kterém vejdou podmínky v platnost (viz sekce "Odstoupení od Podmínek"). Pokud jste Službu nedopatřením používali i po vstoupení upravených podmínek v platnost a nesouhlasíte s nimi, jste povinni kontaktovat Správce, který se situaci pokusí vyřešit a zbavit vás tak povinnosti upravené podmínky dodržovat (obvykle odstraněním vašich dat ze systému).

3.4 Upozornění uživatelů na změny podmínek prostřednictvím e-mailu lze pochopitelně uskutečnit pouze v případě, že uživatel dal k dispozici svou e-mailovou adresu. V opačném případě se o změně uživatel dozví až po přihlášení ke svému uživatelskému účtu.

4. Odstoupení od Podmínek

4.1 Podmínky se na vás vztahují, dokud od nich jedna ze stran neodstoupí jednou nebo více z níže uvedených variant.

4.2 Od Podmínek můžete kdykoliv odstoupit písemným oznámením Správci. Odstoupení od podmínek touto cestou má za následek ztrátu vašeho přístupu do Služby.

4.3 Správce může ukončit platnost těchto podmínek mezi sebou a vámi, pokud (a) jste porušili jakýkoliv bod Podmínek; nebo (b) jste jednali způsobem nasvědčujícím, že tyto podmínky nebudete nebo nemůžete dodržovat; nebo (c) tak bude povinen učinit ze zákona (například pokud bude poskytování služby ve vaší oblasti zakázáno).

4.4 I po ukončení vztahu mezi uživatelem a správcem zůstávají zachovány některé body podmínek na dobu neurčitou. Pro seznam těchto bodů si přečtěte sekci "7. Trvalá ustanovení".

5. Obsah

5.1 Jako uživatelé služby máte možnost přidávat do Služby obrázkový obsah. Dále také můžete přidávat různá hlášení vztahující se k nahraným obrázkům. Správci tříd mohou navíc ještě vytvářet seznamy přírodnin, ke kterým je možné obrázky nahrávat, uspořádávat je do poznávaček a částí a udělovat k nim přístup jednotlivým uživatelům, nebo všem uživatelům Služby. Správce nezaručuje důvěryhodnost jakéhokoliv obsahu.

5.2 Berete na vědomí, že jste plně zodpovědní za jakýkoliv vámi nahraný obsah. Správce nenese žádnou zodpovědnost za nesprávnost, nevhodnost či nerelevantnost obsahu.

5.3 Nahráním obrázkového obsahu zaručujete, že máte (a po celou dobu existence Služby budete mít) veškeré licence, práva, souhlasy a povolení, která jsou nezbytná k tomu, aby mohl Správce vámi nahraný obsah použít pro účel poskytování Služby. Zároveň zaručujete, že na obsah se nevztahují žádná práva třetích stran.

5.4 Pokud se ve Službě objeví obsah, ke kterému máte autorská práva a/nebo licenci a zároveň jste nesouhlasili s jeho použitím ve Službě, máte právo na požadování odstranění obsahu ze Služby. V takovém případě kontaktujte Správce a uveďte detaily, které pomohou najít a odstranit daný obsah. Mějte na vědomí, že v případě podezření můžete být požádáni o dokázání svých autorských práv nebo vlastnictví licence.

5.5 Zavazujete se, že budete přidávat pouze vhodný, relevantní a neopakující se obsah, který bude vyhovovat Podmínkám a nebude žádným způsobem narušovat či ohrožovat chod Služby.

5.6 Správce nezaručuje trvanlivost jakéhokoli obsahu. V případě podezření, že jakýkoli obsah porušuje Podmínky, může být okamžitě a bez varování odstraněn. Toto se týká jak jednotlivých obrázků a hlášení, tak i celých poznávaček, přírodniny nebo dokonce tříd.

5.7 Správci jednotlivých tříd mají pravomoc libovolně upravovat či odstraňovat obrázky přidané ostatními uživateli do jimi spravovaných tříd, stejně tak i přírodniny, které sami přidají a poznávačky, do kterých je uspořádávají. Správci třídy toto mohou udělat kdykoli a nemají povinnost svá rozhodnutí jakýmkoli způsobem odůvodňovat. Přidáváním jakéhokoli obsahu do třídy, jejíž nejste správcem, berete toto riziko na vědomí a vzdáváte se práva na odvolání proti rozhodnutí správce dané třídy.

6. Trvalá ustanovení

6.1 I po odstoupení od těchto podmínek se na vás stále vztahují tyto povinnosti a závazky.

6.2 Jste zodpovědní za vámi nahraný obsah a zaručujete, že k němu vlastníte všechna autorská práva, licence, souhlasy a povolení.

6.3 Data, která byla vytvořena během vaší činnosti ve Službě zůstávají uchovávána a v případě zjištění protiprávního jednání mohou být proti vám použita. Stejně tak mohou být kdykoli vymazána nebo pozměněna.

Platnost k 20. dubnu 2021

Zásady ochrany osobních údajů

Služba pro své fungování potřebuje uchovávat některé informace o svých uživatelích. Tato data jsou uchovávána v databázi, nebo textovém logovacím souboru.

Logovací soubor je po několika týdnech či měsících obvykle vymazán, pokud v daném období nedošlo k žádným problémům vyžadujících jeho uchování.

Databáze je zálohována, pokud je významně ovlivněna (je-li do ní vloženo větší množství dat, nebo je-li jakýmkoliv způsobem ovlivněna její struktura).

Obsah logovacího souboru ani databáze není veřejně přístupný a jsou podnikána opatření za účelem udržení obsahů obou datových systémů v tajnosti.

V databázi jsou ukládány následující informace:

 1. Seznam všech uživatelských účtů obsahující pro každý účet uživatelské jméno, heslo v zašifrované formě, e-mailovou adresu (pokud byla poskytnuta), datum a čas posledního přihlášení, informaci o poslední navštívené složce (třídě nebo poznávačce), informaci o posledním zobrazeném seznamu změn, počet přidaných obrázků, počet uhodnutých obrázků na testovací stránce, karma (body získávané za chování ve službě) a status (host/člen/správce)

 2. Přihlašovací jména uživatelů, kteří zažádali o změnu jména a jejich žádost nebyla dosud vyřešena, uživatelské jméno, které požadují, a časový údaj podání žádosti

 3. ID tříd, jejichž správci zažádali o změnu názvu a jejichž žádost nebyla dosud vyřešena, název, která je pro třídu požadován, jeho URL reprezentace (generovaná podle požadovaného názvu) a časový údaj podání žádosti

 4. Seznam kódů sloužících k obnovení zapomenutých hesel v zašifrované formě, pro každý z nich ID uživatele, pro kterého bylo vytvořeno a časový údaj jeho expirace

 5. Seznam všech souborů cookie, které se vytvoří při zaškrtnutí políčka "Zůstat přihlášen" na přihlašovací stránce, který obsahuje pro každý soubor cookie jeho obsah v zašifrované formě, ID uživatele, kterým je používáno a časový údaj jeho expirace

 6. Seznam všech členství v neveřejných třídách, vždy ID třídy ve spojení s ID uživatele, který je členem dané třídy

 7. Seznam všech pozvánek do neveřejných tříd, pro každou z nich ID pozvaného uživatele, ID třídy, ze které byla pozvánka odeslána a časový údaj její expirace

 8. Seznam všech existujících tříd, pro každou z nich její název, URL reprezentace (generovaná podle názvu), počet poznávaček ve třídě, status třídy (veřejná/soukromá/uzamčená), vstupní kód pro získání členství do soukromé třídy (pokud je přítomen) a ID uživatele, který třídu spravuje

 9. Seznam všech poznávaček, pro každou z nich její název, URL reprezentace (generovaná podle názvu) počet částí, které obsahuje a ID třídy, do které daná poznávačka patří

 10. Seznam všech částí poznávaček, pro každou z nich jeji název, URL reprezentace (generovaná podle názvu), počet přírodnin, které obsahuje, počet obrázků, které se v ní mohou zobrazit a ID poznávačky, jejíž je daná část součástí

 11. Seznam přírodnin, pro každou z nich její název, počet obrázků k ní přidaných a ID třídy, do které patří

 12. Informace o zařazení jednotlivých přírodnin do částí (pokud jsou alespoň do jedné části zařazeny), skládající se vždy z ID přírodniny a ID části, do které byla přírodnina přiřazena

 13. Nahrané adresy k obrázkům, společně s údajem určující přírodninu, kterou mají zobrazovat a informace o tom, zda nebyl obrázek skryt administrátorem

 14. Seznam hlášení obsahující pro každé z nich ID nahlášeného obrázku, důvod, případné další informace poskytnuté nahlašovatelem a počet hlášení stejného typu pro daný obrázek.

V logovacím souboru jsou uchovávány následující informace:

Po téměř každém požadavku na zobrazení jakéhokoli obsahu nebo odeslání jakýchkoli dat je do logovacího souboru zapsána nová zpráva označující provedenou akci. Tato zpráva vždy obsahuje časový údaj (s přesností na sekundy) a IP adresu, ze které byl požadavek odeslán. Pokud byl při provádění akce přihlášen nějaký uživatel, zaznamenává se jeho ID.

Následně zpráva obsahuje informace specifické pro daný typ požadavku. Například při přihlašování se zaznamenává jméno uživatele, který se přihlásil, při požadavcích v sekci pro správu třídy se zase téměř vždy zaznamenává ID spravované třídy. Nikdy se do tohoto souboru nezaznamenávají zadaná hesla, a to ani správná, ani špatná. Za účelem budoucího zlepšení služeb se zaznamenávají jiné neplatné údaje zadané například při registraci. Příkladem je uživatelské jméno, které obsahuje nepovolené znaky. Pokud zjistíme, že větší počet uživatelů se pokouší získat uživatelské jméno s jistým nepovoleným znakem, prověříme, zda jeho povolení nepředstavuje hrozbu a případně jej povolíme.

Úplný seznam všech logovacích zpráv by byl příliš dlouhý, ale jelikož je Služba open-source, je možné vše dohledat v online úložišti projektu na GitHub, na adrese https://github.com/ShadyMedic/Poznavacky. Pro vyhledávání míst, kde se do logovacího souboru zapisuje jakákoli zpráva zadejte do vyhledávání fragment (new Logger(true)).

Platnost k 20. dubnu 2021

Využívané soubory cookies

Všechny soubory cookies, které Poznávačky využívají slouží jen a pouze k zajištění správného fungování systému. Žádné používané soubory cookies nejsou využívány žádnými třetími stranami a my jejich obsah ani data pomocí nich získaná nikomu nepředáváme. Soubory cookies nejsou využívány k marketingu nebo ani poskytování personalizovaného obsahu.

Níže jsou uvedeny všechny soubory cookies, které používáme včetně jejich významu pro fungování systému.

PHPSESSID

Tento soubor cookie uchovává jedinečný kód, pod kterým jsou na serveru uložena dočasná data sloužící především k vaší identifikaci. Tyto informace zahrnují především vaše uživatelské údaje, které jste nám poskytli při registraci, například vaše přezdívka, e-mailová adresa nebo datum posledního přihlášení. Dále obsahuje údaje o zvolené třídě, poznávačce a nebo části a nějaké další informace pro zefektivnění běhu stránek.

Žádný z výše uvedených údajů není posílán přes internet a nemůže tak být po cestě zcizen. Přes internet je posílán pouze onen unikátní kód.

Tento soubor cookie je automaticky odstraněn při odhlášení nebo při neaktivitě trvající déle než 30 minut, případně i při zavření okna prohlížeče. Jeho odstraněním dojde mimo jiné k vašemu odhlášení. Při jeho znovuvytvoření je vygenerován nový identifikátor.

csfrToken

Tento soubor cookie má čistě ochrannou funkci a zajišťuje, že požadavky na naše servery mohou odesílat pouze webové prohlížeče a ne roboti. Cookie obsahuje náhodně vygenerovaný kód, který slouží k ověření požadavků na server. Při jeho absenci nebude váš požadavek přijat a vy se budete muset znovu přihlásit.

Tento soubor cookie je automaticky odstraněn při zavření okna prohlížeče. Při každém novém požadavku na servery Poznávaček je obsah tohoto souboru automaticky přepsán jiným, náhodně vygenerovaným kódem.

cookiesAccepted

Tento soubor cookie neobsahuje žádná data, jeho přítomnost slouží pouze k určení, zda uživatel zavřel oznámení o využívání souborů cookies. Pokud není tento soubor cookie přítomen, je při návštěvě úvodní stránky zpráva o jejich používání zobrazena. V opčném případě ne.

Tento soubor cookie je automaticky odstraněn jeden rok po jeho vytvoření. Jeho předčasným odstraněním dojde k opakovanému zobrazování zprávy o využívání souborů cookies.

instantLogin

Tento soubor cookie umožňuje zůstat přihlášen i po zavření okna prohlížeče. Je využíván pouze pokud při přihlašování na úvodní stránce zaškrtnete možnost "Zůstat přihlášen". Obsahuje unikátní kód, který je při vstupu na úvodní stránku automaticky odeslán na server a po ověření vás automaticky přihlásí.

Tento soubor cookie je automaticky odstraněn 30 dní po jeho vytvoření, přesněji 30 dní po posledním přihlášení pomocí hesla, během kterého byla zaškrtnuta možnost "Zůstat přihlášen". Pomocí kódu obsaženém v tomto souboru cookie je možné přihlásit se do vašeho účtu, proto důrazně nedoporučujeme s kýmkoliv sdílet jeho obsah.

Odstranění souborů cookie

Pokud chcete z jakéhokoli důvodu všechny uložené soubory cookie odstranit, můžete to v jakémkoli okamžiku sami udělat. Systém souborů cookies je postaven na dočasnosti, takže všechny soubory jsou časem odstraněny automaticky. Pokud je však chcete odstranit okamžitě, musíte to provést manuálně.

V běžných webových prohlížečích pro počítače (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozila Firefox) naleznete tuto možnost po levé straně adresního řádku. Po kliknutí na ikonku zámku signalizující zabezpečené připojení klikněte na Soubory cookie (Microsoft Edge, Google Chrome) nebo Vymazat cookies a data stránky (Mozila Firefox), následně vyberte doménu poznavacky.com a klikněte na Odebrat, případně Odstranit.

Na mobilních prohlížečích naleznete tuto možnost na podobném místě, avšak obvykle v menu "Nastavení webu". V případě problémů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese poznavacky@email.com.

Platnost k 20. dubnu 2021